Porter

Municipal Bldg
Muir, PA 17957
717-647-4656

Grace Evan Cong Church

107 W Wiconisco St
Muir, PA 17957
717-647-2566

Foursquare Gospel Church

Washington St
Muir, PA 17957
717-647-2173