Keyes Assembly of God Church

5450 7th
Keyes, CA 95328
209-668-7721

Keyes Christian Academy

5450 7th
Keyes, CA 95328
209-668-2019

Sheriff's Department

5463 7th
Keyes, CA 95328
209-664-8084

Stanislaus County of

5463 7th
Keyes, CA 95328
209-664-8084

Centro Biblico Apostolico

5467 7th
Keyes, CA 95328
209-664-0187

Keyes Assembly of God Church

5467 7th
Keyes, CA 95328
209-668-3196

Keyes' Super Market

5471 7th
Keyes, CA 95328
209-667-0800

Keyes Auto & Truck Parts

5500 7th
Keyes, CA 95328
209-669-3598

Keyes Truck & Auto Parts Inc

5500 7th
Keyes, CA 95328
209-537-3394

Keyes Liquor

5579 7th
Keyes, CA 95328
209-521-2762