Tehema Gold

15530 Paskenta Rd
Flournoy, CA 96029
530-833-0119

Flournoy Union Grammar School

15850 Paskenta Rd
Flournoy, CA 96029
530-833-5331